Registrazione alberghiera

  Biliardi 2023 Prezzi 

 

Informazioni sugli eventi

Manifesto   

 

Altre informazioni

Prezzi - Programma  

  Hotel Riviera outside by night Sea spa swimming pool Hotel Riviera Slovenija Terme Sauna Hotel Park relaxation area Terme Prehistoric Sea Pools

Copie e Tris

Copie e Tris

SPLOŠNI POGOJI MAREATOUR d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator vašega potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.). Za potnika in Mareatour d.o.o. veljajo Splošni pogoji poslovanja Mareatour d.o.o.. V primeru, da je po programu predvidena možnost fakultativnih izletov, ki se plačajo na kraju samem, nastopa Mareatour d.o.o. v tem primeru zgolj kot informator in ne kot organizator ali posrednik. Vstopnine in druga doplačila, ki jih je potrebno vplačati na kraju samem, niso vključena v ceno aranžmaja, razen če je to v pogodbi oz. ponudbi izrecno navedeno.

CENE ARANŽMAJA, PRIJAVA IN VPLAČILA ARANŽMAJA

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo (OZ in ZVPot) pridržuje pravico do spremembe objavljenih oz. v pogodbi dogovorjenih cen, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%. Če pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila odpovednih stroškov. Organizator potovanja si prav tako pridržuje pravico do zvišanja cene v primeru, da se za turistični aranžma, ki je predmet pogodbe, ne prijavi zadostno število potnikov, če je za posamezni turistični aranžma pogodbeno dogovorjena cena v pogodbi pogojevana z določenim številom potnikov. Cena aranžmaja velja pod naslednjimi pogoji: da potnik ob prijavi vplača 30% celotne vrednosti aranžmaja, manjkajočih 70% cene pa je treba plačati najmanj 15 dni pred potovanjem, da potnik ob rezervaciji na poizvedbo ali opcijo vplača akontacijo v višini 40,00 € in na dan potrditve rezervacije s strani organizatorja potovanja vplača v skladu z a.) točko. Potovanje mora biti v celoti plačano najmanj 15 dni pred odhodom. V primeru nespoštovanja roka dokončnega plačila se potnik odpoveduje pravici do obresti na vplačano akontacijo. Obresti na vplačano akontacijo se obračunajo in izplačajo na zahtevo potnika. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Vsak otrok, ne glede na starost in višino popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za državo v ali skozi katero potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju se šteje, da otrok ni upravičenec iz pogodbe o potovanju. V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno z dnem odobrene avtorizacije za plačilo s kreditno kartico s strani banke, oziroma v primeru dogovora o plačilu s položnico z dnem, ko Mareatour d.o.o. prejme plačilo na svoj račun, oziroma v primeru dogovora o plačilu v poslovalnici Mareatour d.o.o. z dnem plačila v poslovalnici. V trenutku, ko potnik, ki sklepa pogodbo o potovanju prek telefonske ali internetne prodaje, izvrši plačilo, se šteje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Mareatour d.o.o..

REZERVACIJA NA VPRAŠANJE OZIROMA NA POIZVEDBO

V primeru, da Mareatour d.o.o. ali organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne moreta dokončno potrditi rezervacije, se izvede rezervacija na vprašanje oziroma poizvedbo. V primeru, da je rezervacija na poizvedbo potrjena v roku 7 dni od sklenitve pogodbe o potovanju, le-ta potnika zavezuje. V trenutku, ko je rezervacija na poizvedbo potrjena, se šteje, da je pogodba o potovanju sklenjena, potnik pa seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanjaMareatour d.o.o.. Mareatour d.o.o. ima pravico do povrnitve škode, ki nastane v primeru, da potnik odstopi od pogodbe. V primeru takšnega odstopa od pogodbe veljajo pravila točke Odpoved potovanja. V primeru, da rezervacija na vprašanje ni potrjena se šteje pogodba o potovanju za nično. V primeru, da rezervacija s strani organizatorja potovanja, hotela, letalske družbe,.. ni bila potrjena, si Mareatour d.o.o. pridržuje pravico do povračila administrativnih stroškov v višini 16,69 eur.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

Objekti v katalogih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo države, v kateri se nahajajo, veljavno v času izdaje kataloga, z odstopanjem pol zvezdice navzgor ali navzdol. Prehrana, komfort in ostala ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Organizator ne prevzema odgovornost za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki jo potnik pridobi izven turistične agencije Mareatour d.o.o. in ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu.

SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti (glej točko VSEBINA ARANŽMAJA). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejme rezervacijo, če bi le - te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev: za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80% zasedenost letala; za avtobusne aranžmaje 45 potnikov; za aranžmaje Mareatour d.o.o. (z rednimi linijami) 10 potnikov. Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov vizumov ter cepljenj, zahtevanih po programu. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le ta še mogoča, organizator bremeni potnika 12,50 € po prijavi. Vsaka sprememba termina potovanja, ki se zgodi v časovnem okviru enega meseca do odhoda pa se ne smatra več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja v nadaljevanju navedena tabela odpovednih stroškov. Če organizator ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, mora o tem čim prej obvestiti potnika, da mu sporoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo ali da sklene dodatek k pogodbi. Če potnik iz tega razloga odstopi od pogodbe ali organizator odpove potovanje pred dogovorjenim datumom odhoda iz katerega koli razloga, ki ni po krivdi potrošnika in razlog za odpoved potovanja niso izredne okoliščine, lahko potnik zahteva vračilo vplačanega zneska ali pa sprejme nadomestni turistični aranžma enake ali višje kakovosti. Če potnik sprejme ponudbo nadomestnega turističnega aranžmaja nižje kakovosti, mu mora organizator potovanja povrniti razliko v ceni. Če organizator odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve.

ODPOVED POTOVANJA

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi in sicer: za odpoved do 45 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10% celotne vrednosti aranžmaja, za odpoved od 44 do vključno 35 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti aranžmaja, za odpoved 34 do vključno 9 dni pred odhodom organizator zadrži 80% celotne vrednosti aranžmaja, za odpoved 8 dni do vključno 1 dan pred začetkom potovanja organizator zadrži 100% celotne vrednosti aranžmaja. Ne glede na vrednost stroškov stornacije, ima Mareatour d.o.o. poleg stroškov stornacije tudi pravico do povračila administrativnih stroškov v višini prijavnine. V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Mareatour d.o.o. poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov v višini prijavnine tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF). Če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora organizatorju ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

ODSTOPNINA - ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA 

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino, oz. pooblasti Mareatour d.o.o., da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti le ob prijavi za potovanje in ne kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice. Ne glede na plačano odstopnino ima Mareatour d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo do višine prijavnine. V primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, Mareatour d.o.o. poleg administrativnih stroškov zadrži tudi letališke pristojbine (RSF). V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima Mareatour d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni možna.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev, nastalih zaradi višje sile (glej točko VSEBINA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

UPORABA PODATKOV

Mareatour d.o.o. vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to pisno izjavi ob prijavi na potovanje.

POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Vizum oz. cepljenje, katerega potnik potrebuje za destinacijo, v katero ali skozi katero potuje, si je dolžan urediti sam na lastne stroške. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom. Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem. Organizator je v tem primeru dolžan potniku priskrbeti transfer do prvega javnega prevoznega sredstva.

PRTLJAGA

Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage (do 15 kg na čarterskih prevozih in do 20 kg prtljage na rednih letalskih prevozih). Za vsak presežni kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je treba dodatno doplačati. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Posebna prtljaga kot je kolo, surf, golf oprema se dodatno plača, in sicer ponavadi ob odhodu na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Za prevoz prtljage je odgovoren prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne zahtevke v zvezi s tem mora potnik uveljavljati neposredno pri letalskem prevozniku po pravilih, ki jih določi prevoznik. V primeru izgube ali poškodovanja prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega na kraju samem preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po pravilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Smiselno enako velja tudi za avtobusne in druge prevoze.

ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENO, POŠKODOVANO ALI UKRADENO PRTLJAG

Mareatour d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane v času trajanja potovanja zaradi izgubljene, poškodovane ali ukradene prtljage. V tem primeru mora potnik uveljavljati škodo na kraju samem.

SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, komfort, lega- orientacija, določeno nadstropje), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v troposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava sob in apartmajev vrši med 12. in 16. uro, zato je treba pri odhodu zapustiti sobo do 10. ure, saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in v tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

USTNE INFORMACIJE O STORITVI IN NAMESTITVI

Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik izven Mareatour d.o.o., Mareatour d.o.o. oz. organizatorja ne obvezujejo. To velja tudi za krajevne in hotelske prospekte, ki jih potnik dobi v hotelu ali apartmaju. Veljajo le podatki iz kataloga ali podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med Mareatour d.o.o. in potnikom.

OBVESTILO O ODHODU

Obvestilo o odhodu, v katerem je navedena ura odhoda, prejme potnik najkasneje 2 dni pred odhodom. Obvestilo pošlje Mareatour d.o.o. potniku z običajno pošto. Mareatour d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi prepozne ali neizročene poštne pošiljke. V primeru, da potnik do 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu se je dolžan na prodajnem mestu informirati o uri odhoda.

POTRDITEV URE POVRATNEGA LETA

Letalska družba oziroma organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe ure poleta. Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom potrditi letalskemu prevozniku uro povratnega leta oziroma preveriti pri predstavniku organizatorja potovanja uro povratka.

PRESTOP MEJE, VIZA

Mareatour d.o.o. oziroma organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za izdajo vize oziroma prestop meje. Glej točko POTNIKOVE OBVEZNOSTI.

REŠEVANJE PRITOŽB

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik zahteva sorazmerno znižanje cene. Mareatour d.o.o. ne bo upoštevala skupne pritožbe, ki jo v eni reklamacijski zadevi podpiše več potnikov, ki niso navedeni na skupni prijavnici-pogodbi. Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Mareatour d.o.o. ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Mareatour d.o.o., Bernardinska reber 3b, 6320 Portorož, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator bo upošteval samo utemeljene pisne pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije. Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Mareatour d.o.o. ni organizator potovanja, bo Mareatour d.o.o. pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila. V primeru, da Mareatour d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja (glej točko VSEBINA ARANŽMAJA), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

SODNA PRISTOJNOST

V smislu prejšnje točke teh pogojev ima kupec storitve po tem programu pravico do reklamacije pri organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja.

 

MAREATOUR

Mareatour d.o.o., Portorož, 01.07.2014

 

Top